Currency:

Welkom in de gloednieuwe Okeshop met nachtkleding.

0 item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.


                                                                                         Klik hier om terug te gaan


Okeshop                                                       KvK:  13012676                                                      BTW:   NL0017.01.411.B.01

 

Hieronder vindt u onze E-commerce Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees tenminste de E-commerce Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Okeshop is een handelsnaam van Raemaekers Electro BV, te raadplegen via www.okeshop.nl, eventueel ook va www.okeshop.be en www.okeshop.de, en alle bijbehorende subdomeinen.

Voorwaarden

Toepasselijkheid E-commerce Voorwaarden en Algemene Voorwaarden

U leest hier eerst onze E-commerce Voorwaarden. Daarachter staan onze Algemene Voorwaarden.

Deze E-commerce Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. Alleen als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website zijn onze E-commerce Voorwaarden van toepassing en prevaleren alleen dan boven de Algemene Voorwaarden. Deze E-commerce Voorwaarden prevaleren alleen als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Wijken de bepalingen in de E-commerce Voorwaarden dan af van de Algemene Voorwaarden; in dat geval gaan de E-commerce Voorwaarden voor. In situaties waarin de E-commerce Voorwaarden niet voorzien gelden de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing als u niet gebruik maakt van of niet een bestelling plaatst via onze website.

E-commerce Voorwaarden

Definities

1. Raemaekers Electro BV: gevestigd te Roggel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 13012676 handelend onder de namen Raemaekers Electro BV en Okeshop.

2. Website: de website van Raemaekers Electro BV (en/of Okeshop), te raadplegen via www.okeshop.nl, eventueel ook www.okeshop.be en www.okeshop.de, en alle bijbehorende subdomeinen.

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Raemaekers Electro BV (en/of Okeshop) en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Raemaekers Electro BV (en/of Okeshop) en Klant, van welke overeenkomst de E-commerce Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. E-commerce Voorwaarden: de onderhavige E-commerce Voorwaarden.

Toepasselijkheid E-commerce Voorwaarden

1. Elke overeenkomst aangegaan met Okeshop geldt als een overeenkomst aangegaan met Raemaekers Electro BV.

2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Raemaekers Electro BV zijn de Ecommerce Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de E-commerce Voorwaarden, zijn deze voor Raemaekers Electro BV slechts bindend, indien en voor zover deze door Raemaekers Electro BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van Raemaekers Electro BV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Raemaekers Electro BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Raemaekers Electro BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. Raemaekers Electro BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Raemaekers Electro BV en het voldoen aan de daarbij door Raemaekers Electro BV gestelde voorwaarden.

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Raemaekers Electro BV (en/of Okeshop)onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Raemaekers Electro BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Raemaekers Electro BV (en/of Okeshop) is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Raemaekers Electro BV daarvan in kennis te stellen, zodat Raemaekers Electro BV gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1. Zodra de bestelling door Raemaekers Electro BV is ontvangen, stuurt Raemaekers Electro BV de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Raemaekers Electro BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 1 week. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Raemaekers Electro BV.

4. Indien Raemaekers Electro BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. Raemaekers Electro BV raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

7. Raemaekers Electro BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Raemaekers Electro BV binnen 4 weken na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

Raemaekers Electro BV draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen is voor Klant derhalve kosteloos. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Raemaekers Electro BV te retourneren, dan wel binnen deze termijn Raemaekers Electro BV op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.                 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Okeshop  /  Raemaekers Electro BV

Koppelstraat 50

6088 ER, Roggel

4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

De Klant dient betalingen aan Raemaekers Electro BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Raemaekers Electro BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Garantie en conformiteit

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Raemaekers Electro BV een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2. Raemaekers Electro BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Raemaekers Electro BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3. Een door Raemaekers Electro BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Raemaekers Electro BV daarvan in kennis te stellen.

5. Indien Raemaekers Electro BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Raemaekers Electro BV, dan kan hij bij Raemaekers Electro BV per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de E-commerce Voorwaarden.

2. Raemaekers Electro BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Raemaekers Electro BV, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

4. Bij Raemaekers Electro BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Raemaekers Electro BV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Raemaekers Electro BV. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Raemaekers Electro BV als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

7. Een klacht schort de verplichtingen van Raemaekers Electro BV niet op, tenzij de Raemaekers Electro BV schriftelijk anders aangeeft.

8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Raemaekers Electro BV, zal Raemaekers Electro BV naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Aansprakelijkheid

1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van Raemaekers Electro BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3. Aansprakelijkheid van Raemaekers Electro BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Raemaekers Electro BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Raemaekers Electro BV.

5. De aansprakelijkheid van Raemaekers Electro BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Raemaekers Electro BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Raemaekers Electro BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Raemaekers Electro BV in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Raemaekers Electro BV meldt.

7. In geval van overmacht is Raemaekers Electro BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Raemaekers Electro BV.

Persoonsgegevens

Raemaekers Electro BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Raemaekers Electro BV gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze E-commerce Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele E-commerce Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze E-commerce Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze E-commerce Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Raemaekers Electro BV

Koppelstraat 50

6088 ER, Roggel

email info@okeshop.nl

KvK 13012676

BTW   NL0017.01.411.B.01

Algemene Voorwaarden Raemaekers Electro B.V.

Gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 13012676

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Raemaekers Electro en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Zij zijn eveneens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Raemaekers Electro: Raemaekers Electro B.V., gevestigd te 6088 ER Roggel, aan de Koppelstraat 50.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht en/of dienst aan Raemaekers Electro heeft verstrekt, althans zaken van Raemaekers Electro heeft afgenomen.
 3. Het werk: het totaal van de tussen Raemaekers Electro en de Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Raemaekers Electro geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle inlichtingen, offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst tussen Raemaekers Electro en de Opdrachtgever komt eerst tot stand, nadat en voorzover Raemaekers Electro de opdracht en/of dienst schriftelijk heeft bevestigd, ofwel indien Raemaekers Electro een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht en/of dienst. Indien het verkoop van zaken als detaillist of grossier betreft, komt de overeenkomst tot stand nadat en voorzover Raemaekers Electro de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, ofwel – indien dat niet is gebeurd – op het moment van levering van de zaken of het verrichten van de dienst.
 3. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Raemaekers Electro. Zij mogen niet zonder toestemming van Raemaekers Electro worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Indien de Opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde gegevens terug te geven aan Raemaekers Electro.
 5. Raemaekers Electro is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits Raemaekers Electro de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is jegens Raemaekers Electro verplicht om de uitvoering van de opdracht en/of dienst mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de Raemaekers Electro en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Raemaekers Electro tijdig kan beschikken over de voor de opdracht en/of dienst benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht en/of dienst en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Raemaekers Electro geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Raemaekers Electro behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de opdracht en/dienst daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de Opdrachtgever Raemaekers Electro hiervan terstond in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang en de voortgang van de opdracht en/dienst wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Raemaekers Electro voortvloeiende schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op de opdracht en/of dienst zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 8. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 9. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 10. De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 11. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan ieder handelen van op het werkterrein in zijn opdracht aanwezige personen.
 12. De Opdrachtgever draagt het risico voor het van Raemaekers Electro afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart Raemaekers Electro voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 14. De Opdrachtgever staat Raemaekers Electro toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 6  Serviceabonnementen en alarminstallaties

1.  Raemaekers Electro aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2.  De geleverde zaken en de diensten hebben slechts de functie van signalering aan Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aan te wijzen personen en geven      Opdrachtgever geen enkele garantie op de voorkoming van inbraken, brand en andere schadeoorzaken.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn of haar eigendommen met volledige dekking te verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt niet door Raemaekers Electro vergoed.

4. Raemaekers Electro kan slechts door opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan Raemaekers Electro toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en deze schade redelijkerwijs niet door Opdrachtgever voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is in ieder geval dat Opdrachtgever Raemaekers Electro terstond na ontdekking van de tekortkoming per aangetekende brief hiervan in kennis stelt en Raemaekers Electro een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.

5. Op de door Raemaekers Electro te betalen schadevergoedingen zullen de uitkeringen in mindering worden gebracht, waarop Opdrachtgever (i) – in verband met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Raemaekers Electro berust – aanspraak kan maken uit hoofde van door Raemaekers Electro of ten behoeve van Opdrachtgever gesloten schade- en/of sommenverzekeringen en/of (ii) aanspraak had kunnen maken indien Opdrachtgever zijn of haar eigendommen met volledige dekking had verzekerd.

6. Raemaekers Electro is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade voorzover deze schade het gevolg is van:

•   het niet overeenkomstig haar aard en bestemming   gebruiken van het product;

•   het niet in acht nemen van de door Raemaekers Electro verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen;

•   wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van de Installatie door anderen dan Raemaekers Electro of door Raemaekers Electro ingeschakelde deskundigen;

•   overmachtsituaties, zoals kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, stroomstoringen, werkstaking, storingen in telecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken die niet aan Raemaekers Electro verweten kunnen worden of niet voor risico van haar komen.

7.  Indien Raemaekers Electro gehouden is de schade die Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen  risico van haar verzekering en de door de verzekering  gedane uitkering. Indien dezelfde oorzaak leidt tot meerdere schadegevallen, worden deze schadegevallen voor de toepassing van deze bepaling als één schadegeval aangemerkt.

8.  De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de onderhavige algemene voorwaarden worden even zeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Raemaekers Electro en ieder ander die door Raemaekers Electro in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Raemaekers Electro geleverde zaken en/of diensten betrekt.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk

1.  Berekening van meer- en minderwerk vindt plaats;

•  in geval van bestekwijziging (wijziging in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);

•  in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

•  in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

2.  Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.

3.  Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige nakoming door Raemaekers Electro in de weg te staan.
 2. Van overmacht is in ieder geval tevens sprake, wanneer Raemaekers Electro niet (volledig) aan haar verplichtingen kan voldoen:
  1. doordat Raemaekers Electro de betrokken zaken niet (tijdig) van haar leverancier geleverd heeft gekregen;
  2. ingeval van staking in haar bedrijf;
  3. doordat overheidsmaatregelen, ongeacht van welke aard, gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt, vertraagt dan wel voor Raemaekers Electro aanzienlijk meer bezwarend maakt.
 3. In geval van overmacht is Raemaekers Electro gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Raemaekers Electro tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Raemaekers Electro gemaakte kosten zullen direct en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 9 – Leveringstermijnen / opleverdata / oplevering

 1. Een door Raemaekers Electro opgegeven leveringstermijn / opleverdatum is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden en – voor zover afhankelijk van prestaties van derden – op de door die derden aan Raemaekers Electro verstrekte gegevens.
 2. Opgegeven levertijden / opleverdata zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen / data, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever weigert bestelde zaken af te nemen of indien Opdrachtgever te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft Opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Raemaekers Electro voortvloeiende kosten, schade en renten te vergoeden.
 4. Bij overschrijding van de opleverdatum zal de Raemaekers Electro in overleg treden met Opdrachtgever. Ingebrekestellingen dienen schriftelijk te geschieden. Daarbij dient aan Raemaekers Electro een redelijke termijn verstrekt te worden om alsnog te presteren.
 5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. Hetzij wanneer Raemaekers Electro aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat de opdracht voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  2. Hetzij wanneer uiterlijk 8 (acht) dagen zijn verstreken nadat Raemaekers Electro schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verklaard dat de opdracht voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
  3. Hetzij wanneer de Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
  4. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
  5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Raemaekers Electro naar de Opdrachtgever.

Artikel 10 – Betaling

 1. Opdrachtgever is – tenzij er sprake is van zaken die in de verkoopruimte van Raemaekers Electro worden gekocht – verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen, hetzij door contante betaling, hetzij door storting op een door Raemaekers Electro aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De uitsluiting van de mogelijkheid van verrekening geldt niet voor consumenten.
 2. Indien Opdrachtgever zaken in de winkel van Raemaekers Electro aanschaft dienen deze direct te worden afgerekend, tenzij partijen anders overeengekomen.
 3. Indien facturen niet binnen de in lid 1 genoemde termijn worden betaald, is Opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan Opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever door de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur over dit bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Indien Raemaekers Electro incassomaatregelen treft, komen de buitengerechtelijke kosten – die gesteld worden op twee punten van de betreffende staffel van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief, onverminderd het recht van Raemaekers Electro de daadwerkelijke kosten te vorderen – voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Raemaekers Electro kan – zonder daardoor in verzuim te komen – een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. De betalingsverplichting van Opdrachtgever wordt niet opgeschort indien en voor zover Opdrachtgever meent op zijn beurt jegens Raemaekers Electro aanspraken geldend te kunnen maken. In het geval Opdrachtgever een consument is, gelden de normale wettelijke verplichtingen.
 8. Na het sluiten van de overeenkomst is Raemaekers Electro gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien Raemaekers Electro goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
 9. Artikel 13 geldt op overeenkomstige wijze, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door de Raemaekers Electro verlangde zekerheid.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Raemaekers Electro geleverde zaken blijven na levering eigendom van Raemaekers Electro, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of andere soortgelijke overeenkomsten jegens Raemaekers Electro heeft voldaan, dan wel in de nakoming daarvan tekort schiet of tekort zal schieten.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever zijnde niet consument deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 3. Nadat Raemaekers Electro zich heeft beroepen op haar eigendomsvoorbehoud, mag Raemaekers Electro de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Raemaekers Electro toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Opdrachtgever is gehouden de door Raemaekers Electro geleverde zaken individualiseerbaar aanwezig te houden totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan de hiervoor onder art. 10.1 genoemde verplichtingen heeft voldaan, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat Opdrachtgever alle niet individualiseerbare zaken voor Raemaekers Electro houdt.

Artikel 12 – Garantie

 1. Garantieverplichtingen van Raemaekers Electro zijn in duur en omvang beperkt tot de specifieke fabrieksgarantie die door de toeleverancier van Raemaekers Electro op het desbetreffende product wordt verstrekt. Op de door Raemaekers Electro geleverde diensten wordt geen garantie verstrekt. Binnen de grenzen van de onderstaande leden verbindt Raemaekers Electro zich om gebreken die ten tijde van de (op)levering reeds aanwezig waren, doch zich eerst binnen 1 (één) jaar na de (op)levering openbaren, kosteloos te herstellen of – indien dit naar het oordeel van Raemaekers Electro niet mogelijk of bedrijfseconomisch niet verantwoord is – te vervangen door een zelfde of soortgelijk exemplaar.
 2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk / het geleverde. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Raemaekers Electro of door de Opdrachtgever of derden uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is.
 3. De ingevolge de garantieverplichting door Raemaekers Electro vervangen gebrekkige onderdelen / zaken worden haar eigendom.
 4. Indien naar het oordeel van de Raemaekers Electro de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding.

Artikel 13 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Raemaekers Electro is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade aan personen, het werk en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van opzet of grove schuld van Raemaekers Electro of van door haar ingeschakelde hulppersonen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, hoe genaamd ook,  wordt door Raemaekers Electro uitgesloten.
 2. Raemaekers Electro herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt.
 3. De beide voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien Raemaekers Electro werkzaamheden verricht ter vervulling van haar garantieverplichting.
 4. Indien Raemaekers Electro voor Opdrachtgever bemiddelt bij het totstandkomen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde, is Raemaekers Electro niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt doordat de betreffende derde haar contractuele verplichtingen niet nakomt, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Na de oplevering is Raemaekers Electro niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van haar omschreven garantieverplichting.
 6. Raemaekers Electro is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in dit artikel bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Raemaekers Electro Opdrachtgever informatie verstrekken omtrent hetgeen door haar verzekering al dan niet wordt gedekt.
 7. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de Opdrachtgever mocht lijden – zoals bijvoorbeeld – is Raemaekers Electro nimmer aansprakelijk.
 8. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Raemaekers Electro.
 9. Indien Raemaekers Electro gehouden is de schade die Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
 10. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
 11. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Raemaekers Electro ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van 1 (één) jaar nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
 12. Indien de Opdrachtgever een consument is, gelden de wettelijke regelingen omtrent beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 14 – Faillissement of aanvraag schuldsanering

1. In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, een verzoek om of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Raemaekers Electro de Opdrachtgever binnen  redelijke termijn mededeelt nakoming van een (deel van) de betreffende overeenkomst te verlangen. Raemaekers Electro is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat voor de nakoming door Opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

2. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Raemaekers Electro zekerheid te stellen voor de nakoming van de huidige- en toekomstige verplichtingen onder deze Overeenkomst of andere soortgelijke overeenkomsten.

Artikel 15 – Partiële nietigheid

Indien éen of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door Opdrachtgever ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Raemaekers Electro en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, alsmede met betrekking tot de koopovereenkomst, is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend wordt voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond. Raemaekers Electro mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Over ons

Fijn dat u hier komt shoppen. Het gaat erom dat u optimaal tevreden bent. Wat betreft kwaliteit, snelheid en service.

Ik ben op Koppelstraat 50, in Roggel, de vierde generatie ondernemers op hetzelfde adres.         > Meer info, klik hier.

Veel koopplezier, Mathieu Raemaekers

contact

Is er iets onduidelijk of zijn er vragen?

Neem contact op.

 • Adres : Koppelstraat 50, 6088 ER Roggel
 • E-mail : info@okeshop.nl
 • Webform : contact ons
 • Telefoon : 0433020475