Currency:

Welkom in de gloednieuwe Okeshop met nachtkleding.

0 item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.


                                                                                         Klik hier om terug te gaan


Okeshop                                                       KvK:  13012676                                                      BTW:   NL0017.01.411.B.01

 

Hieronder vindt u onze E-commerce Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees tenminste de E-commerce Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Okeshop is een handelsnaam van Raemaekers Electro BV, te raadplegen via www.okeshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

Voorwaarden

Toepasselijkheid E-commerce Voorwaarden en Algemene Voorwaarden

U leest hier eerst onze E-commerce Voorwaarden. Daarachter staan onze Algemene Voorwaarden.

Deze E-commerce Voorwaarden zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. Alleen als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website zijn onze E-commerce Voorwaarden van toepassing en prevaleren alleen dan boven de Algemene Voorwaarden. Deze E-commerce Voorwaarden prevaleren alleen als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Wijken de bepalingen in de E-commerce Voorwaarden dan af van de Algemene Voorwaarden; in dat geval gaan de E-commerce Voorwaarden voor. In situaties waarin de E-commerce Voorwaarden niet voorzien gelden de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden blijven van toepassing als u niet gebruik maakt van of niet een bestelling plaatst via onze website.

E-commerce Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. E-commerce Voorwaarden: de onderhavige E-commerce Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Statutaire naam: Raemaekers Electro BV

Handelsnaam: Okeshop

Vestigingsadres: Koppelstraat 50, 6088 ER  Roggel.

Telefoon: 0433020475

E-mailadres: info@okeshop.nl

KvK-nummer: 13012676

Btw-identificatienummer: 0017.01.411.B.01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze E–commerce Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze E-commerce Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de E-commerce Voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze E-commerce Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de E-commerce Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze E-commerce Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige E-commerce voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze E-commerce Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze E-commerce Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze E-commerce Voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze E-commerce Voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 2. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 31 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 31 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer, óf dit product binnen 31 dagen na ontvangst retour te zenden. Kiest de consument voor het kenbaar maken binnen 31 dagen na ontvangst, dan dient de consument te doen middels het modelformulier. Nádat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. Kiest de consument ervoor om dit product binnen 31 dagen na ontvangst retour te zenden, dan hoeft hij dit niet meer middels dit modelformulier kenbaar te maken om af te zien van de overeenkomst op afstand. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 31 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Kiest de consument ervoor om dit product binnen 31 dagen na ontvangst retour te zenden, zonder kenbaar making middels dit modelformulier, dan zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Aansprakelijkheid

1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van Raemaekers Electro BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3. Aansprakelijkheid van Raemaekers Electro BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Raemaekers Electro BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Raemaekers Electro BV.

5. De aansprakelijkheid van Raemaekers Electro BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Raemaekers Electro BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Raemaekers Electro BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Raemaekers Electro BV in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Raemaekers Electro BV meldt.

7. In geval van overmacht is Raemaekers Electro BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Raemaekers Electro BV.

Persoonsgegevens

Raemaekers Electro BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Raemaekers Electro BV gevestigd is.

3. Indien een bepaling in deze E-commerce Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele E-commerce Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze E-commerce Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze E-commerce Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Raemaekers Electro BV

Koppelstraat 50

6088 ER, Roggel

email info@okeshop.nl

KvK 13012676

BTW   NL0017.01.411.B.01

 

 

Algemene Voorwaarden Raemaekers Electro B.V.

Gedeponeerd bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 13012676

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Raemaekers Electro en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Zij zijn eveneens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Raemaekers Electro: Raemaekers Electro B.V., gevestigd te 6088 ER Roggel, aan de Koppelstraat 50.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht en/of dienst aan Raemaekers Electro heeft verstrekt, althans zaken van Raemaekers Electro heeft afgenomen.
 3. Het werk: het totaal van de tussen Raemaekers Electro en de Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Raemaekers Electro geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle inlichtingen, offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Een overeenkomst tussen Raemaekers Electro en de Opdrachtgever komt eerst tot stand, nadat en voorzover Raemaekers Electro de opdracht en/of dienst schriftelijk heeft bevestigd, ofwel indien Raemaekers Electro een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht en/of dienst. Indien het verkoop van zaken als detaillist of grossier betreft, komt de overeenkomst tot stand nadat en voorzover Raemaekers Electro de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, ofwel – indien dat niet is gebeurd – op het moment van levering van de zaken of het verrichten van de dienst.
 3. De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Raemaekers Electro. Zij mogen niet zonder toestemming van Raemaekers Electro worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
 4. Indien de Opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige lid bedoelde gegevens terug te geven aan Raemaekers Electro.
 5. Raemaekers Electro is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits Raemaekers Electro de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 5 – Verplichtingen van opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is jegens Raemaekers Electro verplicht om de uitvoering van de opdracht en/of dienst mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de Raemaekers Electro en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 2. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Raemaekers Electro tijdig kan beschikken over de voor de opdracht en/of dienst benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De Opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht en/of dienst en de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodigde energie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van de installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Raemaekers Electro geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen, die niet tot het werk van Raemaekers Electro behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de opdracht en/dienst daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de Opdrachtgever Raemaekers Electro hiervan terstond in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang en de voortgang van de opdracht en/dienst wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor Raemaekers Electro voortvloeiende schade door de Opdrachtgever te worden vergoed.
 7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op de opdracht en/of dienst zijn aangevoerd, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 8. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
 9. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften.
 10. De Opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
 11. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan ieder handelen van op het werkterrein in zijn opdracht aanwezige personen.
 12. De Opdrachtgever draagt het risico voor het van Raemaekers Electro afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
 13. De Opdrachtgever vrijwaart Raemaekers Electro voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten.
 14. De Opdrachtgever staat Raemaekers Electro toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

Artikel 6  Serviceabonnementen en alarminstallaties

1.  Raemaekers Electro aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2.  De geleverde zaken en de diensten hebben slechts de functie van signalering aan Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aan te wijzen personen en geven      Opdrachtgever geen enkele garantie op de voorkoming van inbraken, brand en andere schadeoorzaken.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn of haar eigendommen met volledige dekking te verzekeren. Onverzekerbare zaakschade wordt niet door Raemaekers Electro vergoed.

4. Raemaekers Electro kan slechts door opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een aan Raemaekers Electro toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en deze schade redelijkerwijs niet door Opdrachtgever voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is in ieder geval dat Opdrachtgever Raemaekers Electro terstond na ontdekking van de tekortkoming per aangetekende brief hiervan in kennis stelt en Raemaekers Electro een redelijke termijn geeft om de tekortkoming te herstellen.

5. Op de door Raemaekers Electro te betalen schadevergoedingen zullen de uitkeringen in mindering worden gebracht, waarop Opdrachtgever (i) – in verband met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van Raemaekers Electro berust – aanspraak kan maken uit hoofde van door Raemaekers Electro of ten behoeve van Opdrachtgever gesloten schade- en/of sommenverzekeringen en/of (ii) aanspraak had kunnen maken indien Opdrachtgever zijn of haar eigendommen met volledige dekking had verzekerd.

6. Raemaekers Electro is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade voorzover deze schade het gevolg is van:

•   het niet overeenkomstig haar aard en bestemming   gebruiken van het product;

•   het niet in acht nemen van de door Raemaekers Electro verstrekte bedieningsvoorschriften en andere aanwijzingen;

•   wijzigingen, reparaties, verplaatsingen en/of controles van de Installatie door anderen dan Raemaekers Electro of door Raemaekers Electro ingeschakelde deskundigen;

•   overmachtsituaties, zoals kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand/rookschade, stroomstoringen, werkstaking, storingen in telecommunicatieverbindingen en alle andere oorzaken die niet aan Raemaekers Electro verweten kunnen worden of niet voor risico van haar komen.

7.  Indien Raemaekers Electro gehouden is de schade die Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen  risico van haar verzekering en de door de verzekering  gedane uitkering. Indien dezelfde oorzaak leidt tot meerdere schadegevallen, worden deze schadegevallen voor de toepassing van deze bepaling als één schadegeval aangemerkt.

8.  De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de onderhavige algemene voorwaarden worden even zeer bedongen voor en ten behoeve van de ondergeschikten van Raemaekers Electro en ieder ander die door Raemaekers Electro in het kader van de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst wordt ingeschakeld dan wel gebruikt, alsmede voor en ten behoeve van hen van wie Raemaekers Electro geleverde zaken en/of diensten betrekt.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk

1.  Berekening van meer- en minderwerk vindt plaats;

•  in geval van bestekwijziging (wijziging in het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering van het werk);

•  in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten en verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;

•  in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

2.  Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen dan na de voltooiing daarvan.

3.  Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige nakoming door Raemaekers Electro in de weg te staan.
 2. Van overmacht is in ieder geval tevens sprake, wanneer Raemaekers Electro niet (volledig) aan haar verplichtingen kan voldoen:
  1. doordat Raemaekers Electro de betrokken zaken niet (tijdig) van haar leverancier geleverd heeft gekregen;
  2. ingeval van staking in haar bedrijf;
  3. doordat overheidsmaatregelen, ongeacht van welke aard, gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt, vertraagt dan wel voor Raemaekers Electro aanzienlijk meer bezwarend maakt.
 3. In geval van overmacht is Raemaekers Electro gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Raemaekers Electro tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door Raemaekers Electro gemaakte kosten zullen direct en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 9 – Leveringstermijnen / opleverdata / oplevering

 1. Een door Raemaekers Electro opgegeven leveringstermijn / opleverdatum is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden en – voor zover afhankelijk van prestaties van derden – op de door die derden aan Raemaekers Electro verstrekte gegevens.
 2. Opgegeven levertijden / opleverdata zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen / data, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever weigert bestelde zaken af te nemen of indien Opdrachtgever te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft Opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Raemaekers Electro voortvloeiende kosten, schade en renten te vergoeden.
 4. Bij overschrijding van de opleverdatum zal de Raemaekers Electro in overleg treden met Opdrachtgever. Ingebrekestellingen dienen schriftelijk te geschieden. Daarbij dient aan Raemaekers Electro een redelijke termijn verstrekt te worden om alsnog te presteren.
 5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. Hetzij wanneer Raemaekers Electro aan Opdrachtgever kennis heeft gegeven dat de opdracht voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft goedgekeurd dan wel aanvaard;
  2. Hetzij wanneer uiterlijk 8 (acht) dagen zijn verstreken nadat Raemaekers Electro schriftelijk aan Opdrachtgever heeft verklaard dat de opdracht voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn goed te keuren dan wel te aanvaarden;
  3. Hetzij wanneer de Opdrachtgever het werk (vroegtijdig) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door (vroegtijdige) ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
  4. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
  5. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van Raemaekers Electro naar de Opdrachtgever.

Artikel 10 – Betaling

 1. Opdrachtgever is – tenzij er sprake is van zaken die in de verkoopruimte van Raemaekers Electro worden gekocht – verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen, hetzij door contante betaling, hetzij door storting op een door Raemaekers Electro aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De uitsluiting van de mogelijkheid van verrekening geldt niet voor consumenten.
 2. Indien Opdrachtgever zaken in de winkel van Raemaekers Electro aanschaft dienen deze direct te worden afgerekend, tenzij partijen anders overeengekomen.
 3. Indien facturen niet binnen de in lid 1 genoemde termijn worden betaald, is Opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan Opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever door de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur over dit bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 5. Indien Raemaekers Electro incassomaatregelen treft, komen de buitengerechtelijke kosten – die gesteld worden op twee punten van de betreffende staffel van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief, onverminderd het recht van Raemaekers Electro de daadwerkelijke kosten te vorderen – voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Raemaekers Electro kan – zonder daardoor in verzuim te komen – een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. De betalingsverplichting van Opdrachtgever wordt niet opgeschort indien en voor zover Opdrachtgever meent op zijn beurt jegens Raemaekers Electro aanspraken geldend te kunnen maken. In het geval Opdrachtgever een consument is, gelden de normale wettelijke verplichtingen.
 8. Na het sluiten van de overeenkomst is Raemaekers Electro gerechtigd om van Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen, indien Raemaekers Electro goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
 9. Artikel 13 geldt op overeenkomstige wijze, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met het stellen van de door de Raemaekers Electro verlangde zekerheid.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Raemaekers Electro geleverde zaken blijven na levering eigendom van Raemaekers Electro, zolang Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of andere soortgelijke overeenkomsten jegens Raemaekers Electro heeft voldaan, dan wel in de nakoming daarvan tekort schiet of tekort zal schieten.
 2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Opdrachtgever zijnde niet consument deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
 3. Nadat Raemaekers Electro zich heeft beroepen op haar eigendomsvoorbehoud, mag Raemaekers Electro de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Raemaekers Electro toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 4. Opdrachtgever is gehouden de door Raemaekers Electro geleverde zaken individualiseerbaar aanwezig te houden totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan de hiervoor onder art. 10.1 genoemde verplichtingen heeft voldaan, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat Opdrachtgever alle niet individualiseerbare zaken voor Raemaekers Electro houdt.

Artikel 12 – Garantie

 1. Garantieverplichtingen van Raemaekers Electro zijn in duur en omvang beperkt tot de specifieke fabrieksgarantie die door de toeleverancier van Raemaekers Electro op het desbetreffende product wordt verstrekt. Op de door Raemaekers Electro geleverde diensten wordt geen garantie verstrekt. Binnen de grenzen van de onderstaande leden verbindt Raemaekers Electro zich om gebreken die ten tijde van de (op)levering reeds aanwezig waren, doch zich eerst binnen 1 (één) jaar na de (op)levering openbaren, kosteloos te herstellen of – indien dit naar het oordeel van Raemaekers Electro niet mogelijk of bedrijfseconomisch niet verantwoord is – te vervangen door een zelfde of soortgelijk exemplaar.
 2. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren en die zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het werk / het geleverde. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Raemaekers Electro of door de Opdrachtgever of derden uitgevoerde reparaties dan wel normale slijtage of gebreken waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk is.
 3. De ingevolge de garantieverplichting door Raemaekers Electro vervangen gebrekkige onderdelen / zaken worden haar eigendom.
 4. Indien naar het oordeel van de Raemaekers Electro de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever recht op schadevergoeding.

Artikel 13 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Raemaekers Electro is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade aan personen, het werk en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk en het gevolg is van opzet of grove schuld van Raemaekers Electro of van door haar ingeschakelde hulppersonen. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, hoe genaamd ook,  wordt door Raemaekers Electro uitgesloten.
 2. Raemaekers Electro herstelt voor eigen rekening schade aan het werk, die is ontstaan alvorens het werk is opgeleverd, tenzij deze schade niet door haar is veroorzaakt.
 3. De beide voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien Raemaekers Electro werkzaamheden verricht ter vervulling van haar garantieverplichting.
 4. Indien Raemaekers Electro voor Opdrachtgever bemiddelt bij het totstandkomen van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en een derde, is Raemaekers Electro niet aansprakelijk voor enige schade die Opdrachtgever lijdt doordat de betreffende derde haar contractuele verplichtingen niet nakomt, tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Na de oplevering is Raemaekers Electro niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van haar omschreven garantieverplichting.
 6. Raemaekers Electro is slechts aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van de in dit artikel bedoelde gebreken, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Raemaekers Electro Opdrachtgever informatie verstrekken omtrent hetgeen door haar verzekering al dan niet wordt gedekt.
 7. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schaden die de Opdrachtgever mocht lijden – zoals bijvoorbeeld – is Raemaekers Electro nimmer aansprakelijk.
 8. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Raemaekers Electro.
 9. Indien Raemaekers Electro gehouden is de schade die Opdrachtgever lijdt te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van haar verzekering en de door de verzekering gedane uitkering.
 10. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
 11. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Opdrachtgever jegens Raemaekers Electro ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van 1 (één) jaar nadat Opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.
 12. Indien de Opdrachtgever een consument is, gelden de wettelijke regelingen omtrent beperking van aansprakelijkheid.

Artikel 14 – Faillissement of aanvraag schuldsanering

1. In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, een verzoek om of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever of indien zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Raemaekers Electro de Opdrachtgever binnen  redelijke termijn mededeelt nakoming van een (deel van) de betreffende overeenkomst te verlangen. Raemaekers Electro is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat voor de nakoming door Opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

2. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Raemaekers Electro zekerheid te stellen voor de nakoming van de huidige- en toekomstige verplichtingen onder deze Overeenkomst of andere soortgelijke overeenkomsten.

Artikel 15 – Partiële nietigheid

Indien éen of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door Opdrachtgever ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Raemaekers Electro en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden, alsmede met betrekking tot de koopovereenkomst, is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend wordt voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond. Raemaekers Electro mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Over ons

Fijn dat u hier komt shoppen. Het gaat erom dat u optimaal tevreden bent. Wat betreft kwaliteit, snelheid en service.

Ik ben op Koppelstraat 50, in Roggel, de vierde generatie ondernemers op hetzelfde adres.         > Meer info, klik hier.

Veel koopplezier, Mathieu Raemaekers

contact

Is er iets onduidelijk of zijn er vragen? Neem contact op. Eenvoudigste e-mail: klik hier.

 • Adres : Koppelstraat 50, 6088 ER Roggel
 • E-mail : info@okeshop.nl
 • Telefoon : 0433020475
 • KvK-nummer: 13012676
 • BTW-nummer: 0017.01.411.B.01