Currency:

Welkom in de gloednieuwe Okeshop met nachtkleding.

0 item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.


                                                                                         Klik hier om terug te gaan
 
 

Okeshop                                                       KvK:  13012676                                                      BTW:   NL0017.01.411.B.01Privacybeleid  Okeshop.nl / Raemaekers Electro BV

https://www.okeshop.nl

 

 

Over ons Privacybeleid

www.okeshop.nl  /  Raemaekers Electro BV geeft veel om uw Privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend

gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om

met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw

gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

Raemaekers Electro BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2018, met het

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft

welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en

onder welkevoorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit

op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten

u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens

om ons (technische) ondersteuning te bieden, Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is

op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te

nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en

beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en

gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende

wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor CSV

Networks. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met

deze partij gedeeld. CSV Networks heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden,

zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. CSV Networks is op basis van de overeenkomst die

wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze

beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden

regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Webhosting

CSV Networks

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van CSV Networks. CSV Networks verwerkt persoonsgegevens

namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen

over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Raemaekers Electro BV heeft passende

technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw

persoonsgegevens te voorkomen. Raemaekers Electro BV is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding

verplicht.

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van CSV Networks. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CSV Networks heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al

ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

Rabobank Omnikassa

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het

platform van Rabobank Omnikassa. Rabobank Omnikassa verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw

betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Rabobank Omnikassa heeft passende technische en

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Rabobank Omnikassa behoudt

zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan

(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Rabobank Omnikassa deelt in het geval van een aanvraag voor

een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie

met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Rabobank Omnikassa's dienstverlening

waarvoor zij derden inschakelen. Rabobank Omnikassa bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de

wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan

bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij

de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies en andere

internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. WebwinkelKeur publiceert uw

naam en review eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen

om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen

wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen

om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve

van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur

toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw

persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor

WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Nefkens

Administratie- en Belastingadviseurs B.V.. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met

betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze

bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Nefkens Administratie- en

Belastingadviseurs B.V.. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw

bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens

worden beschermd verzonden en opgeslagen. Nefkens Administratie- en Belastingadviseurs B.V. is tot

geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Nefkens Administratie- en

Belastingadviseurs B.V. gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen geen onze artikelen via een extern verkoopkanaal.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Raemaekers Electro BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot

het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk

geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt

daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen

wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de

toepasselijke termijn loopt bewaren.  Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en

documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te

ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in

het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van

gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij

uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens

onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek

wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die

wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

of in opdracht van Raemaekers Electro BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking

staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften

en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking

blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling

te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.

Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde

gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Raemaekers Electro BV

Koppelstraat 50

6088 ER Roggel

Nederland

T (043) 302-0475

E info@okeshop.nl

Webshop: https://www.okeshop.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Mathias Raemaekers

Over ons

Fijn dat u hier komt shoppen. Het gaat erom dat u optimaal tevreden bent. Wat betreft kwaliteit, snelheid en service.

Ik ben op Koppelstraat 50, in Roggel, de vierde generatie ondernemers op hetzelfde adres.         > Meer info, klik hier.

Veel koopplezier, Mathieu Raemaekers

contact

Is er iets onduidelijk of zijn er vragen? Neem contact op. Eenvoudigste e-mail: klik hier.

  • Adres : Koppelstraat 50, 6088 ER Roggel
  • E-mail : info@okeshop.nl
  • Telefoon : 0433020475
  • KvK-nummer: 13012676
  • BTW-nummer: 0017.01.411.B.01